ESP Consult

Činnosť stavebného dozoru

Hlavné oblasti pôsobenia:

 

V prípade činnosti stavebného dozoru ide o dominantnú aktivitu našej spoločnosti. Realizácia akejkoľvek stavby je veľmi náročný proces, ktorý si vyžaduje komplexnú a odbornú znalosť mnohých odborov stavebníctva. Povinnosti stavebného dozoru určuje stavebný zákon, ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia. Stavebný dozor zodpovedá za zabezpečenie súladu priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Je spoluzodpovedný za dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, tiež sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia stanovené osobitnými predpismi, a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.

Na kontrolu týchto činností nutne potrebujete kvalifikovaného odborníka s príslušným vzdelaním. Výber kvalitného stavebného dozoru je veľmi dôležitým a zodpovedným krokom, s ktorým Vám však vieme pomôcť. 

ESP Consult, s. r. o., 2015created by: azn webdesign